Odborný / vrchní referent – specialista trhu práce Kontaktního pracoviště Sokolov

Úřad práce České republiky Karlovarský kraj, Sokolov
Služební poměr

21710 Kč

Detail pracovní pozice

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst.
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení
na služební místo: odborný / vrchní referent – specialista trhu práce v Oddělení trhu
práce Kontaktního pracoviště Sokolov Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových
Varech, ID 10001525,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby je Sokolov.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou,
se služebním úvazkem ve výši 0,5, tj. 20 hodin. Předpokládaným dnem nástupu na
služební místo je 1. listopad 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Systémové zpracování analýz trhu práce regionu a vývoje zaměstnanosti na základě
monitorování trhu práce. Zpracování krátkodobých prognóz vývoje. Spolupráce se
zaměstnavateli a informování o situaci na trhu práce a nástrojích a opatřeních aktivní politiky
zaměstnanosti, zjištění jejich potřeby a nároky ve vztahu k pracovní síle a předávání informace
útvarům ÚP ČR. Zajištění agendy při uplatňování vybraných nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti. Analýza jednotlivých faktorů trhu práce v příslušnosti kontaktního pracoviště,
monitorování potřeby pracovních sil na trhu práce, jednání se zaměstnavateli o vytváření a
podmínkách obsazování pracovních míst.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do
17. října 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v
Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané
na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v
elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky ID xgmzpcw. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení
uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/92901-78099805“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může
zúčastnit žadatel, který:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-trhu-prace-kop-so-17-10-2022

K žádosti dále žadatel přiloží:
1. strukturovaný profesní životopis

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: ÚSV s maturitou

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
  • Termin: 1.11.2022
  • Místo: Karlovarský kraj, Sokolov
  • Plat: od 21710 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 18.10.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.