ODBORNÝ REFERENT / ODBORNÁ REFERENTKA oddělení sociálně právní ochrany dětí

Město Broumov Královéhradecký kraj, Náchod
Plný úvazek

22560 — 35090 Kč

Detail pracovní pozice

Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta / odborné referentky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Broumov (doba určitá do 02.02.2025 - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou).

Druh práce: výkon správních činností v oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Místo výkonu funkce: správní obvod obce s rozšířenou působností.
Platové podmínky dle uznané odborné praxe (10. - 11. platová třída).
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2022 (případně po dohodě).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let; způsobilost k právním úkonům; státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice; bezúhonnost; ovládání jednacího jazyka; vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání.

Další požadavky: odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; praxe sociálního pracovníka v agendách sociálně-právní ochrany dětí vítána; zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí vítána; dobrá komunikativnost, pečlivost, časová flexibilita, asertivita; orientace v právních předpisech na úseku sociálně-právní ochrany dětí; znalost uživatelské práce s PC - Word, Excel, elektronická pošta, internet, datové schránky; řidičské oprávnění skupiny B.

Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení.

Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Obálku označte "VŘ - OSPOD".

Lhůta pro podání přihlášky: do 29. 7. 2022.

Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u Mgr. Alice Benešové, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí (kontakt: 491 504 325, benesova@broumov-mesto.cz), či u Ing. Miloše Andrše, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví (kontakt: 491 504 332, andrs@broumov-mesto.cz).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: Vyšší odborné

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Město Broumov
  • Termin: 1.9.2022
  • Místo: Královéhradecký kraj, Náchod
  • Plat: od 22560 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 29.7.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.