Rada/odborný rada - koordinátor zaměstnávání OZP projektu "Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Úřad práce České republiky Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Plný úvazek

22980 — 33790 Kč

Detail pracovní pozice

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: rada/odborný rada - koordinátor zaměstnávání OZP projektu "Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob
se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)" v Oddělení zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ČR
v Ústí nad Labem, ID 10000562,
v oboru služby "Zaměstnanost".
Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. ledna 2023, po dobu realizace projektu "Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)" registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. července 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Realizuje koordinační a metodickou činnost zaměřenou na KA 1 v rámci krajské pobočky.
Zajišťuje přenos aktuálních informací na určené zaměstnance věcně příslušných útvarů odboru zaměstnanosti krajské pobočky.
Realizuje poradenské činnosti pro OZP a zaměstnavatele.
Disponuje informacemi v souvislosti se zaměstnáváním OZP na krajské úrovni
v kontextu celé politiky zaměstnanosti OZP. Informace získává od vedení krajské pobočky ÚP.
Rozvijí a pečuje ve spolupráci s jednotlivými poradci pro OZP o regionální sítě spolupráce v poradenství pro OZP a pracovní rehabilitaci.
Účastní se pravidelných celorepublikových setkání s odborným garantem projektu, metodikem pro pracovní rehabilitaci a realizačním týmem projektu, případně dalšími odborníky.
Provádí monitorovací návštěvy u spolupracujících subjektů pro integraci OZP na trhu práce v regionu (preventivní i profylakční).
Svolává a organizačně zabezpečuje konání kazuistických seminářů, které probíhají 1x za tři měsíce. Náplní kazuistických seminářů je výměna zkušeností s danou problematikou, přenos informací z pravidelných setkání s realizačním týmem, předání informací v souvislosti se zaměstnáváním OZP na krajské úrovni.
Z kazuistického semináře je vypracován zápis, který je zaslán realizačnímu týmu projektu. Kazuistického semináře se zúčastňují zejména poradci pro OZP a případně relevantní zaměstnanci ÚP.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 6. června 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.ul@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/41420-78099813".
Více informací:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/rada-odborny-rada-koordinator-zamestnavani-ozp-ozp-krp-usti-nad-labem-06-06-2022

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ Bakalářské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
  • Termin: 1.7.2022
  • Místo: Ústecký kraj, Ústí nad Labem
  • Plat: od 22980 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 6.6.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.