Úředník/ce - referent/ka přestupkové agendy, oddělení všeobecné správy, správního odboru

Město Bruntál Moravskoslezský kraj, Bruntál
Plný úvazek

25000 — 35000 Kč

Detail pracovní pozice

Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na místo:

Úředníka/ce - referent/ka přestupkové agendy,
oddělení všeobecné správy, správního odboru

na dobu: určitou na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
s místem výkonu práce: Bruntál
zařazení v platové třídě: 10.
nástup: možný ihned, případně dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem/cí se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, obor právo výhodou,
- středoškolské vzdělání u osoby, která v souladu s § 112 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, projednávala přestupky a rozhodovala o nich po dobu nejméně 4 let,
- znalost zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
- znalost zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
- znalost zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích,
- znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
- znalost práce na PC,
- samostatnost, zodpovědnost, samostatnost v rozhodování, dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu, časová flexibilita.

Nabízíme:
Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days a další benefity.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- uchazeči se středoškolským vzděláním doloží doklady o praxi v souladu s § 112 zákona č. 250/2016 Sb. ve znění platném 1.1.2022.

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.

Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Písemnou přihlášku lze podat:
ve lhůtě do 10. 6. 2022 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:
Městský úřad Bruntál
sekretariát tajemníka
Nádražní 20
792 01 BRUNTÁL

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a v jakékoli jeho části.
Z : 17.5.2022

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: Vyšší odborné

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Město Bruntál
  • Termin: 1.7.2022
  • Místo: Moravskoslezský kraj, Bruntál
  • Plat: od 25000 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 10.6.2022

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.