Vedoucí oddělení movitého a nemovitého majetku

Město Strakonice Jihočeský kraj, Strakonice
Plný úvazek

22980 — 33790 Kč

Detail pracovní pozice

Vedoucí oddělení movitého a nemovitého majetku
majetkového odboru Městského úřadu Strakonice
Druh práce: hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem, komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice)
Místo výkonu práce: Městský úřad Strakonice
Předpokládaný termín nástupu: leden 2022
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 11 dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění
(příloha č. 1: 22 980 Kč – 33 790 Kč dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let
Požadavky:
. vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního nebo technického směru minimálně v bakalářském studijním programu
. znalost právních předpisů, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vše v platném znění
. schopnost samostatné práce a orientace v pracovní problematice
. spolehlivost a časová flexibilita
Uvítáme:
. zkušenosti s vedením pracovníků
. organizační a rozhodovací schopnosti
. schopnost jednat s lidmi, psychickou odolnost
. praxi ve veřejné správě
. znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
. uživatelskou znalost práce na PC – výborná znalost MS Word, MS Excel
. řidičský průkaz skupiny B
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
. jméno, příjmení, titul uchazeče
. datum a místo narození uchazeče
. státní příslušnost uchazeče
. místo trvalého pobytu uchazeče
. číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
. datum a podpis uchazeče
V přihlášce dále uveďte kontakt (telefon, e-mail).
Povinné přílohy přihlášky:
. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo dokladu o splnění požadované odborné způsobilosti
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek:
Písemné přihlášky se všemi požadovanými přílohami do výběrového řízení doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Strakonice, nebo zašlete na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice tak, aby na městský úřad byly doručeny nejpozději do 08.11.2021.
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – vedoucí oddělení – MAJ - NEOTVÍRAT“.
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
Bližší informace na č. tel. 383 700 107, 383 700 300.
Osobní údaje uchazeče jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového řízení.
Veškeré zaslané dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům neprodleně zaslány zpět. Městský úřad Strakonice v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů informuje o zpracování osobních údajů uchazečů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města http://www.strakonice.eu/gdpr
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo výběrové řízení v libovolné fázi zrušit

Požadavky na uchazeče

  • Vzdělání: VŠ magisterské

Kontakt na zaměstnavatele se zobrazí pouze přihlašeným užívatelům

Pokud chcete zobrazit informace o kontaktech tohoto inzerátu, zaregistrujte se, nebo se přihlašte.

Mám zájem o pozici

Informace o pozici

  • Zaměstnavatel: Město Strakonice
  • Termin: 1.1.2022
  • Místo: Jihočeský kraj, Strakonice
  • Plat: od 22980 Kč
  • Počet volných míst: 1
  • Datum ukončení: 8.11.2021

Najdi práci ještě dnes!

Jednoduchou registrací zdarma získej možnost kontaktovat zaměstnavatele.